تقویم معماری آبان ماه

تقویم معماری آبان ماه

 

1 آبان

زادروز پل رودولف | 1918 | 1997 | آمریکا

 

3 آبان

زادروز پائولو مندس روشا | 1928 | برزیل

 

9 آبان

زادروز ریچارد موریس | 1827 | 1895 | آمریکا

زادروز چارلز مور | 1925 | 1993 | آمریکا

زادروز زاها حدید | 1950 | عراق

زادروز علی اکبر صارمی | 1322 | ایران

 

15 آبان

زادروز چارلز گارنیه | 1825 | 1898 | فرانسه

 

17 آبان

روز جهانی شهرسازی

 

18 آبان

زادروز استنفورد وایت | 1853 | 1906 | انگلستان

 

26 آبان

زادروز رم کولهاس | 1944 | هلند

 

27 آبان

زادروز هانس میر | 1889 | 1954 | آرژانتین

زادروز بهروز احمدی | 1325 | ایران

 

30  آبان

زادروز گابریل گورکیان | 1279 | 1349 | ایران

 ـــــــــ

برگرفته از سالنامه معماری ایران

/ 1 نظر / 23 بازدید