تقویم معماری تیر ماه

تقویم معماری تیر ماه  1 تیر زادروز سیاوش تیموری | 1316 | تهران
3 تیر زادروز گریت ریتولد | 1888 | 1964 | هلند

4 تیر
زادروز آنتونی گائودی | 1926 | 1992 | اسپانیا
زادروز رابرت ونچوری | 1925 | آمریکا
زادروز آلوارو سیزا | 1933 | پرتغال

7 تیر
برگزاری اولین کنگره بین المللی معماری مدرن (CIAM)

17 تیر
زادروز فیلیپ جانسون | 1906 | 2005 | آمریکا

18 تیر
زادروز مایکل گریوز | 1934 | آمریکا

19 تیر
زادروز پل اندرو | 1938 | فرانسه

21 تیر
زادروز ریچارد باکمینیستر فولر | 1895 | 1983 | آمریکا

22 تیر
زادروز سیروس باور | 1313 | شیراز

28 تیر
زادروز جان هیداک | 1929 | 2000 | آمریکا

ـــــــــ
برگرفته از سالنامه معماری ایران

/ 0 نظر / 27 بازدید