تقویم معماری مهر ماه

تقویم معماری مهر ماه

 

3 مهر

زادروز فرانچسکو بورومینی | 1599 | 1667 | ایتالیا

زادروز ویلیام بارون جنی | 1832 | 1907 | آمریکا

 

6 مهر

زادروز جواد بنکدار | 1322 | ایران

 

7 مهر

زادروز هنری ریچاردسون | 1838 | 1886 | آمریکا

 

11 مهر

زادروز دنیس اسکات براون | 1931 | آمریکا

 

12 مهر

زادروز کریستوفر الکساندر | 1936 | اتریش

 

14 مهر

زادروز لوکوربوزیه | 1883 | 1931 | هلند

 

17 مهر

زادروز نیکلاس گریمشاو | 1939 | انگلستان

 

20 مهر

زادروز سزار پلی | 1927 | آرژانتین

زادروز ریچارد میر | 1934 | آمریکا

 

24 مهر

زادروز امیر هوشنگ اردلان | 1324 | ایران

 

28 مهر

زادروز کریستوفر رن | 1632 | 1723 | انگلستان

 ـــــــــ

برگرفته از سالنامه معماری ایران

/ 0 نظر / 20 بازدید