هنر هفتم

کيارستمی در تبريز

Kiarostami in Tabriz 

 

 

كارگاه تخصصی فيلمسازی،  تالار خاقانی خانه فرهنگ تبريز

 

كارگاه تخصصی فيلمسازی،  تالار خاقانی خانه فرهنگ تبريز

 

عباس كيارستمی

 

سالن مجتمع فرهنگی هنری تبريز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عكسها:  طاهر ساداتیموضوعات: