در حاشیه

 

بدون عنوان

Non Title

    

    

    

 

     شاید سکوت و تنها سکوت، بتواند مرهمی بر غم یک­ساله مردم بم باشد.

چراکه در این یک­سال فقط حرف بود و حرف!

 

 

 موضوعات: